Ontwerp Bestemmingsplan

11 januari '17

Het ontwerpbestemmingsplan biedt het planologisch kader waarbinnen de woningbouw tot stand kan worden gebracht. De planopzet is niet gedetailleerd vastgelegd, maar biedt ruimte voor een flexibele planuitwerking waarbij in het bestemmingsplan de ruimtelijke en functionele dragers van het plan wel zijn vastgelegd. Hierbij moet gedacht worden aan de hoofdwegenstructuur, de waterpartijen, de groenstructuren, het maximaal aantal woningen, hoogten van woningen etc. 

Een onderdeel van het bestemmingsplan, is het beeldskwaliteitsplan. Dit legt de beoogde beeldkwaliteit van de woningbouw en de (overgangen naar) openbare ruimte vast. 

Procedure en besluitvorming

Het ontwerpbestemmingsplan, beeldskwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere waarden liggen vanaf 5 januari 2017 gedurende 6 weken ter inzage in de publiekswinkel van het stadhuis te Nijkerk. Voor het inzien van de stukken kan je een afspraak maken met de Publiekswinkel. De stukken zijn tevens digitaal te raadplegen. Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen, kan je zienswijzen in dienen. 

Na afloop zullen de zienswijzen worden voorzien van een reactie en wordt bekeken of deze aanleiding vormen om e.e.a. aan te passen.

  Visie
  Contact